Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

 

Detta är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för att åtgärda akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det stöd- och rörelseorganen.

Mål med behandlingen

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd och därmed även välbefinnandet.

Omhändertagandet

Kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning är basen i behandlingen. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

 

Processen vid OMT behandling

 

1) Undersökning

I en bedömning utförd av en OMT fysioterapeut ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

 

2) Behandling

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

 

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symptomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient.

3) Undervisning

Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall.