Sök
  • Sonja

Coaching är en systematisk och kundanpassad process

Inom coaching finns den systematiska processen som innebär en process både på ett överordnat plan och på en mer detaljerad nivå. Dessa processer används för att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/ eller beteendemässsiga planet.


På det överordnade planet innebär det att coachingprocessen består av faserna relationsbyggande, bedömning/reflektion över nuläget, upprättande av fokusområde/mål för processen, actions (=coaching sessioner och uppgifter för att komma framåt) samt uppföljning. Avslutnngsvis har man en utvärdering.

De här faserna kan liknas vid de faser som finns även inom tex. handledning, mentorskap och terapi. Dock handlar coaching inte om det.

Det är när vi kommer ner på mer detaljerad nivå ( i samband med reflektion, tankesätt, lösningsbaserat och målbaserat fokus, och med kunden och hens mål som utgångspunkt) som vi kan se hur coaching skiljer sig från de tidigare nämnda.


Coachen anpassar coachingen utifrån bland annat kundens mål, lärstil, önskemål och behov. Det är alltså inte en "one size fits all solution", varje coaching relation liksom varje coaching tillfälle är unikt.

Olika metoder som används inom coaching får olika stort utrymme och betydelse i coachingen beroende på kunden.

Actions, steg som kunden skall ta efter en coaching session, är helt beroende av vad som kommit upp i coachingen. Det finns alltså ingen mall på vad kunden skall utföra till följande gång hen skall träffa sin coach, det finns ingen lista som skall bockas av för att coachingen skall bli färdig.


Att bli coachad innebär ett utmanande tankearbete. Coachen ställer kraftfulla frågor till sin kund, frågor som kan väcka många olika känsloreaktioner. Kraftfulla frågor är bland annat korta, raka, öppna och enkla.


Att de är korta gör att de inte är ledande, att kunden skulle kunna bli att fundera på vad coachen vill ha för svar, vilket i sin tur öppnar upp för kundens kreativitet. Det blir kundens helt egna tankar/ reflektioner i frågan som sedan leder processen framåt.

Att de är raka gör att kunden har svårt att slingra sig och hitta på modifierade svar inför sig själv. Kunden möter sina egna tankar och sätter ord på dessa.

Att inte kunna svara ja eller nej på en fråga innebär att frågan är öppen. Öppna frågor bidrar till reflektion och kräver alltid ett djupare teankearbete och längre svar, som i sin tur för processen framåt.

Kraftfulla frågor är enkla, det gäller att inte krångla till frågan i onödan. Kunden skall inte behöva fundera på vad coachen menar med sin fråga på grund av att frågan är för svårt ställd. "Keep It simple" fick vi ofta höra under coachutbildningens gång.


Sammanfattnin kan man säga att coaching är en kreativ process utgående från kundens mål.17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla